Secretar

 

Informaţii personale  
Nume / Prenume MARCU MARIA NICOLETA
Adresă(e) Str. 1 Decembrie, nr. 75, Găeşti, Dâmboviţa
Telefon(oane) 0245725825    
Fax(uri) 0245725825
E-mail(uri) marynyco_2007@yahoo.com
   
Naţionalitate(-tăţi) Română
   
Data naşterii 12.02.1974
   
Sex femeiesc
   
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Primăria Răscăeţi

Secretar

   
Experienţa profesională  
   
Perioada 2001-2005
Funcţia sau postul ocupat ADMINISTRATOR
Activităţi şi responsabilităţi principale Aprovizionare, gestiune, contabilitate primară
Numele şi adresa angajatorului NAG COM
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Comerţ
Perioada

Funcţia sau postul ocupat

         Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

   Tipul activităţii sau sectorul de activitate

2000-2001

Jurist

Legalitate acte

Reprezentare în instanţă

Agroindustriala S.A.

agricultura

Educaţie şi formare  
   
Perioada 2006-2007
Calificarea / diploma obţinută Administraţie Publică Europeană / Master
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Valahia/Facultatea de ştiinţe juridice, sociale şi politice
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

                                                   Perioada

Calificarea / diploma obţinută

 Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Naţională

1993-1998

Jurist

Universitatea Dimitrie Cantemir/Facultatea de ştiinţe juridice şi administrative

   
Aptitudini şi competenţe personale  
   
Limba(i) maternă(e)
   
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare   Înţelegere Vorbire  
Nivel european (*)   Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral  
Limba franceză   Utilizator Independet Utilizator Independet Utilizator Independet Utilizator Independet  
Limba engleză   Utilizator Independet Utilizator Independet Utilizator Independet Utilizator Independet  
Limba spaniolă   Utilizator Independet Utilizator Independet Utilizator Independet Utilizator Independet  
     
     
   
   
Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă

Capacitate de adaptare

Capacitare de comunicare foarte bună

   
Competenţe şi aptitudini organizatorice Bun organizator
   
Competenţe şi aptitudini tehnice
   
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Word

Excel

PowerPoint

   
Competenţe şi aptitudini artistice muzică
   
   
   
Permis(e) de conducere Categoria B

Leave a Reply


− 1 = 5